همه گیر و خطر تنهایی برای افراد مسن: آناپ بلونو زنگ خطر را به صدا در می آورد

[ad_1] همه گیری حتی در حومه شهر تنهائی در میان سالمندان را تشدید کرده است: اضطراب توسط Anap Belluno ، انجمن صنعتگران بازنشسته Confartigiano Belluno ، افزایش می یابد. مقاله همه گیر و خطر تنهایی برای افراد مسن: Anap Belluno […]